Bugun...E-FATURA MÜKELLEFİ ŞUBELERİNDE YENİ NESİL ÖKC KULLANACAK MI ?

e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamasına geçmiş bulunan mükellefin her bir şubesinde Yeni Nesil Ödeme Kayıt Edici Cihaz kullanıp kullanılmayacağı konusunda başkanlıktan özelge talep edilmiş ,başkanlığın konuya ait verdiği cevapta ;

facebook-paylas
Güncelleme: 12-12-2018 11:18:55 Tarih: 12-12-2018 09:32

E-FATURA MÜKELLEFİ ŞUBELERİNDE YENİ NESİL ÖKC KULLANACAK MI ?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 11395140-105[229-2016/VUK-1-19860]-13512  16.01.2017

 

Konu : E-arşiv kullanıcısı mükellefin perakende satışlarında şubelerinde kullandığı birden fazla sayıdaki ÖKC yerine tek bir yeni nesil ÖKC kullanması hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, perakende ticaret kapsamında faaliyet gösteren mağazalarınız bulunduğu, mezkur mağazalarda gerçekleştirilen satışları belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullandığınız, aynı zamanda e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarına da geçmiş bulunduğunuz belirtilerek, (tüm satışlar için e-fatura, e-arşiv fatura kapsamında fatura düzenlenmesi nedeniyle) mağazalarda kullanılan ÖKC'lerden her biri için ayrı ayrı olmak üzere mi yoksa faaliyet gösterilen mağazalarda her mağaza için bir adet mi Yeni Nesil ÖKC kullanılması gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
Serbest meslek erbabına,
Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,
Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

 

Vergiden muaf esnafa,

 

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

 

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere) 900 TL' yi geçmesi veya bedeli 900 TL' den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü bulunmaktadır.

 

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2 nci bölümünde "…satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir." denilmektedir.

 

466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri 2016 yılı içerisine kademeli olarak yayılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.

 

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen mal teslimi veya hizmet ifalarında; ÖKC'lerden ÖKC fişleri haricinde "BİLGİ FİŞLERİ" nin düzenleneceği durumların ve bilgi fişlerinin düzenlenmesi sırasında uyulması gereken usul ve esasların belirlendiği, Başkanlığımız internet sitesinde de yayınlanmış olan "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan (YN ÖKC) Bilgi Fişleri Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz" da aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

 

Anılan teknik kılavuzun" Faturalı Satışlara İlişkin Olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenecek Bilgi Fişleri " başlıklı 9.1. bölümünde;

 

" YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 232. Maddesinde fatura düzenlenmesi mecburiyeti bulunan vergi mükelleflerine yapılmış olması veya müşterinin nihai tüketici olmakla beraber fatura istemesi ya da satış tutarının fatura düzenleme haddini aşması halinde; satıcının müşteriye fatura vermesi zorunludur.

 

Bu şekilde düzenlenen/düzenlenecek faturalara istinaden YN ÖKC'den aşağıdaki örneklere ve açıklamalara uygun bilgi fişleri düzenlenecektir.

 

Fatura (e-Fatura ve e-Arşiv faturasının kağıt çıktısı dahil), sevk irsaliyesi veya irsaliyeli faturanın, satış anında düzenlenerek müşteriye verilmesi ve tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılmamış olması halinde YN ÖKC'de oluşturularak EKÜ'de kayıt altına alınması zorunluluğu bulunan bilgi fişinin ayrıca kağıt çıktısının alınması ve müşteriye verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. "

 

" Satıcının E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmadığı Durumlarda " başlıklı 9.1.1. bölümünde;

 

" Müşteriye matbaa baskılı seri-sıra numaralı kağıt faturanın verilmesi gerekmektedir. YN ÖKC'den ise faturalı satışlarda (faturası önceden düzenlenen satışlara ilişkin sonradan yapılan tahsilatlar dâhil) ekte örneği belirtilen bilgi fişi (1 No.lu) verilecektir. Verilen bu bilgi fişinin irsaliye yerine kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, satıcı müşteriye irsaliye yerine geçmek üzere ya irsaliyeli fatura ya da fatura ve irsaliyeyi ayrı ayrı düzenleyerek vermesi gerekmektedir. "

 

" Satıcının E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumlarda " başlıklı 9.1.2. bölümünde;

 

" 9.1.2.1. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmadığı Durumda

 

9.1.1. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

 

9.1.2.2. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumda

 

Müşteriye e-Fatura elektronik ortamda tanzim edilip elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. YN ÖKC'den ise e-faturalı satışlara ait ekte örneği belirtilen bilgi fişi (2 veya 3 No.lu) verilecektir.

 

Satıcı bu durumda aşağıdaki 3 yöntemden birini tercih ederek irsaliye veya irsaliye yerine geçen belge düzenleyebilecektir.

 

a) Müşteriye sevk irsaliyesi yerine geçen bilgi fişi imzalanarak verilebilir (2 No.lu Bilgi Fişi).

 

b) 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 15. bölümü uyarınca satış anında irsaliye yerine geçen e-Faturanın kağıt çıktısı imzalanarak müşteriye verilebilir.

 

c) Müşteriye seri sıra numaralı sevk irsaliyesi belgesi verilebilir.

 

Not: e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, YN ÖKC kullanarak gerçekleştirdikleri satışlarda öncelikle müşterisinin e-Faturaya kayıtlı olup olmadığını e-Fatura uygulamasından sorgulayacaklardır.

 

9.1.2.3. Müşteri Nihai Tüketici Olduğu Durumda

 

9.1.1. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır. "

 

" Satıcının e-Arşiv Faturası Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumlarda " başlıklı 9.1.3. bölümünde;

 

" 9.1.3.1. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmadığı Durumda

 

E-Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükelleflerin e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine gerçekleştirmiş oldukları mal ve hizmet satışlarında; alıcının isteğine bağlı olarak; e-Arşiv uygulaması üzerinden tanzim edecekleri e-Arşiv Faturasını elektronik ortamda iletecekler veya kağıt çıktısını imzalayarak vereceklerdir. YN ÖKC'den ise işlem anında e-Arşiv Faturalı satışlara ait ekte örneği belirtilen bilgi fişi (2 veya 3 No.lu) düzenlenecektir.

 

Satıcı aşağıdaki 3 yöntemden biri tercih ederek irsaliye veya irsaliye yerine geçen belge düzenleyebilecektir.

 

a) Müşteriye YN ÖKC'den sevk irsaliyesi yerine geçen bilgi fişi imzalanarak verilebilir (2 No.lu Bilgi Fişi)

 

b) 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7.1. bölümü uyarınca satış anında irsaliye yerine geçen e-Arşiv Faturasının kağıt çıktısı imzalanarak müşteriye verilebilir.

 

c) Müşteriye seri sıra numaralı sevk irsaliyesi belgesi düzenlenerek verilebilir.

 

9.1.3.2. Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumda

 

9.1.2.2. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

 

9.1.3.3. Müşteri Nihai Tüketici Olduğu Durumda

 

9.1.3.1. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır. "

 

açıklamaları bulunmaktadır..

 

Bu nedenlerle, e-fatura ve e-arşiv fatura mükellefi olmanız ve söz konusu uygulamalar kapsamında fatura düzenlemeniz ÖKC kullanma mecburiyetinizi kaldırmamakta olup, mağazalarınızda ödeme yapılıp belge düzenlenmesi gereken her satış veya hizmet ifasının gerçekleştiği noktalarda ayrı ayrı olmak üzere YN ÖKC kullanmanız ve satışlarınızda, e-fatura, e-arşiv faturanın yanısıra "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan (YN ÖKC) Bilgi Fişleri Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz"da belirtildiği şekilde bilgi fişleri düzenlemeniz gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bu haber 455 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MALİYE Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 20 5 9 72 36 69 +36
2 Medipol Başakşehir 34 19 5 10 49 22 67 +27
3 Beşiktaş 34 19 7 8 72 46 65 +26
4 Trabzonspor 34 18 7 9 64 46 63 +18
5 Yeni Malatyaspor 34 13 13 8 47 46 47 +1
6 Fenerbahçe 34 11 10 13 44 44 46 0
7 Antalyaspor 34 13 15 6 39 55 45 -16
8 Atiker Konyaspor 34 9 8 17 40 38 44 +2
9 Alanyaspor 34 12 14 8 37 43 44 -6
10 Kayserispor 34 10 13 11 35 50 41 -15
11 Çaykur Rizespor 34 9 11 14 48 50 41 -2
12 Sivasspor 34 10 13 11 49 54 41 -5
13 MKE Ankaragücü 34 11 16 7 38 53 40 -15
14 Kasımpaşa 34 11 17 6 53 62 39 -9
15 Göztepe 34 11 18 5 37 42 38 -5
16 Bursaspor 34 7 11 16 28 37 37 -9
17 BB Erzurumspor 34 8 15 11 36 43 35 -7
18 Akhisarspor 34 6 19 9 33 54 27 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 17 10 2 5 30 10 35
2 Gençlerbirliği 17 11 4 2 26 13 35
3 Denizlispor 17 9 2 6 33 12 33
4 Adana Demirspor 17 9 3 5 32 15 32
5 Altınordu 17 9 4 4 30 15 31
6 Ümraniyespor 17 9 5 3 25 17 30
7 Gazişehir Gaziantep FK 17 8 5 4 26 15 28
8 Boluspor 17 8 5 4 25 18 28
9 İstanbulspor 17 8 5 4 27 28 28
10 Balıkesirspor Baltok 17 8 6 3 26 23 27
11 Eskişehirspor 17 7 4 6 23 22 27
12 Altay 17 7 5 5 24 15 26
13 Osmanlıspor FK 17 8 7 2 22 19 26
14 Giresunspor 17 6 8 3 19 22 21
15 Adanaspor 17 3 8 6 21 25 15
16 Afjet Afyonspor 17 3 8 6 19 30 15
17 Elazığspor 17 3 10 4 19 28 13
18 Kardemir Karabükspor 17 0 14 3 7 43 3
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 13 2 2 45 13 41
2 Fatih Karagümrük 17 13 2 2 35 15 41
3 Menemen Belediyespor 17 10 2 5 34 19 35
4 Tuzlaspor 17 10 4 3 36 14 33
5 Sivas Belediyespor 17 9 3 5 36 21 32
6 Etimesgut Belediyespor 17 8 3 6 24 13 30
7 Bandırmaspor 17 9 5 3 28 20 30
8 Tarsus İdman Yurdu 17 8 5 4 35 26 28
9 Pendikspor 17 7 3 7 30 22 28
10 Şanlıurfaspor 17 7 4 6 23 15 27
11 Kırklarelispor 17 7 4 6 22 17 27
12 Zonguldak Kömürspor 17 7 5 5 19 16 26
13 Kahramanmaraşspor 17 7 6 4 21 21 25
14 Konya Anadolu Selçukspor 17 5 5 7 28 32 22
15 Bak Spor 17 4 5 8 16 28 20
16 Fethiyespor 17 4 6 7 14 18 19
17 Tokatspor 17 5 9 3 15 20 18
18 Darıca Gençlerbirliği 17 3 11 3 13 36 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 16 10 0 6 35 14 36
2 Tire 1922 16 9 0 7 29 10 34
3 Hekimoğlu Trabzon 16 9 2 5 23 9 32
4 Nevşehir Belediyespor 16 7 2 7 30 16 28
5 Ergene Velimeşe 16 8 5 3 22 15 27
6 Karaköprü Belediyespor 16 8 5 3 25 19 27
7 Silivrispor 16 7 4 5 18 10 26
8 Artvin Hopaspor 16 6 3 7 17 13 25
9 Erzin Belediyespor 16 6 4 6 31 18 24
10 Erbaaspor 16 6 4 6 20 13 24
11 Şile Yıldızspor 16 7 7 2 32 24 23
12 Gebzespor 16 6 5 5 18 14 23
13 Yomraspor 16 5 4 7 20 17 22
14 Batman Petrolspor 16 6 6 4 15 17 22
15 Kozan Belediyespor 16 5 4 7 17 18 22
16 Büyükçekmece Tepecikspor 16 6 7 3 19 20 21
17 Körfez Spor Kulübü 16 1 12 3 9 37 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2019 Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor
 26/05/2019 Göztepe 2 - 1 MKE Ankaragücü
 26/05/2019 Yeni Malatyaspor 1 - 2 Bursaspor
 26/05/2019 Kayserispor 0 - 2 BB Erzurumspor
 25/05/2019 Atiker Konyaspor 0 - 0 Akhisarspor
 24/05/2019 Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
 24/05/2019 Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
 24/05/2019 Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa
 24/05/2019 Medipol Başakşehir 1 - 1 Alanyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/05/2019 İstanbulspor 2 - 5 Denizlispor
 18/05/2019 Gençlerbirliği 1 - 2 Adana Demirspor
 18/05/2019 Giresunspor 3 - 1 Altınordu
 18/05/2019 Kardemir Karabükspor 1 - 6 Gazişehir Gaziantep FK
 18/05/2019 Adanaspor 1 - 4 Osmanlıspor FK
 17/05/2019 Altay 4 - 0 Elazığspor
 17/05/2019 Boluspor 3 - 2 Eskişehirspor
 17/05/2019 Balıkesirspor Baltok 0 - 3 Hatayspor
 17/05/2019 Afjet Afyonspor 2 - 2 Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Anadolu Selçukspor 4 - 3 Menemen Belediyespor
 04/05/2019 Bandırmaspor 2 - 1 Fethiyespor
 04/05/2019 Bak Spor 0 - 0 Kırklarelispor
 04/05/2019 Tarsus İdman Yurdu 3 - 1 Darıca Gençlerbirliği
 04/05/2019 Etimesgut Belediyespor 4 - 0 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2019 Manisa BBSK 2 - 0 Sivas Belediyespor
 04/05/2019 Pendikspor 6 - 3 Kahramanmaraşspor
 04/05/2019 Şanlıurfaspor 1 - 1 Tuzlaspor
 Hük. Fatih Karagümrük 3 - 0 Tokatspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Körfez Spor Kulübü 1 - 4 Nazilli Belediyespor
 04/05/2019 Büyükçekmece Tepecikspor 2 - 1 Kozan Belediyespor
 04/05/2019 Batman Petrolspor 1 - 2 Nevşehir Belediyespor
 04/05/2019 Yomraspor 1 - 3 Tire 1922
 04/05/2019 Erbaaspor 1 - 0 Gebzespor
 04/05/2019 Erzin Belediyespor 2 - 3 Artvin Hopaspor
 04/05/2019 Hekimoğlu Trabzon 1 - 2 Karaköprü Belediyespor
 04/05/2019 Şile Yıldızspor 0 - 3 Silivrispor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI